🧘 สมดุลชีวิต 6 มิติ 🧘

adminothers

🧘 สมดุลชีวิต 6 มิติ 🧘

🧍1.ด้านสุขภาพ
ควรกินอาหารที่มีประโยชน์ ออกกำลังกาย นอนพักให้เพียงพอ #เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญอันดับแรก

🤾2.ด้านการแบ่งปัน
การให้ การที่คนเราจะมั่งคั่งได้อย่างแท้จริงควรมีด้านนี้ในชีวิต

🤹3.ด้านการพัฒนาตนเอง
เราควรพัฒนาความสามารถและทักษะใหม่ ๆ เสมอ เพื่อให้เรามีสุขภาพจิตที่ดีในทุก ๆ วัน

🤼4.ด้านความสัมพันธ์
ควรพูดคุย มีกิจกรรมร่วมกันทั้งในครอบครัว และเพื่อน ใช้เวลาปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นบ้าง

🏇5. ด้านการเงิน
มีการวางแผน ตั้งเป้าทางการเงินและพัฒนาทักษะทางการเงิน “รู้หา รู้ใช้ รู้ออม รู้จักลงทุน”

🧗6.ด้านการงาน
งานทำให้เราภูมิใจในตัวเอง ต้องพัฒนาความสามารถการทำงานให้ดีขึ้น

Original by well-wisher