🎇 อัจฉริยะ 8 ด้าน 🎆

adminothers

🎇 อัจฉริยะ 8 ด้าน 🎆

🔺ศาสตราจารย์โฮวาร์ด การ์ดเนอร์ ปรมาจารย์ทางด้านจิตวิทยา ..ได้บอกไว้ในทฤษฎีของเขาว่า ❗️คนที่มีไอคิวสูง ไม่จำเป็นต้องทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ดีกว่าคนที่มีไอคิวต่ำ เพราะแบบวัดไอคิวไปเน้นหนักทางด้านคณิตศาสตร์กับมิติสัมพันธ์มากเกินไป ❗️

เขากล่าวว่า ความถนัดของคนเราแบ่งออกได้เป็น 8 ด้าน และแต่ละคนต้องมีด้านใดด้านหนึ่งโดดเด่นขึ้นมาเสมอ ความถนัดทั้ง 8 ด้านคือ

📝 1.ด้านภาษา👍 คือ ความสามารถในการใช้ภาษารูปแบบต่าง ๆ จนถึงภาษาอื่น ๆ ด้วย สามารถรับรู้และเข้าใจภาษาและสามารถสื่อภาษาให้ผู้อื่นเข้าใจได้ตามที่ต้องการ คนที่มีอัฉริยะด้านนี้ มักเป็น นักเขียน นักพูด นักหนังสือพิมพ์ ครู ทนายความ หรือนักการเมือง

🧮 2.ด้านคณิตศาสตร์และตรรกศาสตร์👍 คือ ความสามารถในการช่างสังเกต ชอบสืบค้นหาข้อมูล ชอบสืบสวนสอบสวน สามารถสรุปความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ออกมาได้อย่างชัดเจน เป็นเหตุเป็นผล

👀 3.ด้านการมองเห็นและมิติสัมพันธ์👍 คือ ความสามารถในการรับรู้ทางสายตาได้ดี สามารถมองเห็นพื้นที่ รูปทรงระยะทาง และตำแหน่ง ความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน แล้วถ่ายทอดออกมาอย่างกลมกลืน มีความไวต่อการรับรู้ในทิศทาง

🦾 4.ด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว👍 คือ ความสามารถในการควบคุมแสดงออกซึ่งความคิด ความรู้สึก โดยใช้อวัยวะส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย มีความคล่องแคล่ว แข็งแรง รวดเร็ว ยืดหยุ่น และไวต่อประสาทสัมผัส

📯 5.ด้านดนตรี 👍คือ สามารถฟังเสียงโน้ตเสียงดนตรี แยกแยะเสียงสูงเสียงต่ำแยกจังหวะได้ชัดเจนพิเศษกว่าคนอื่น เป็นคนที่ชอบและรักเสียงดนตรีรักการฟังเพลง

🔮 6.ด้านมนุษย์สัมพันธ์👍 คือ ความสามารถในการเข้าใจความรู้สึก อารมณ์ ความคิดและความต้องการของผู้อื่น สามารถสังเกตบุคลิกภายนอกของผู้อื่นและตอบสนองได้อย่างเหมาะสม สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและเป็นมิตรที่ดีต่อผู้อื่นสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างดีและมีความสงบสุข

💡 7.ด้านการเข้าใจตัวเอง👍 คือ ความสามารถในการรู้จัก ตระหนักรู้ในตัวเอง สามารถควบคุมการแสดงออกอย่างเหมาะสมตามกาละเทศะ รู้ถึงความสามารถ และข้อบกพร่องของตัวเอง และใช้ความรู้เช่นนี้วางแผนและชี้นำชีวิตของตัวเองได้

🎋 8.ความเข้าใจในธรรมชาติ👍 คือ ความสามารถในการรู้จักและเข้าใจธรรมชาติอย่างลึกซึ้ง เข้าใจกฎเกณฑ์ และสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ เป็นผู้ที่สังเกต และสามารถแยกแยะสิ่งต่าง ๆ ในธรรมชาติ และสามารถที่จะอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างเหมาะสม

ซึ่งคนเราสามารถเก่งได้ทุกด้าน แต่ต้องฝึก⏳
💪 เมื่อเรารู้ว่าเราเก่งอะไร อย่างน้อย มันจะสร้างความมั่นใจให้เราได้ไม่น้อยเลย
☺️ เมื่อคุณมั่นใจในตัวเองและยิ้มได้ คุณจะเริ่มดึงดูดสิ่งดี ๆ เข้ามามากขึ้นเช่นกัน
เครดิต : ศาสตราจารย์โฮวาร์ด การ์ดเนอร์ ปรมาจารย์ทางด้านจิตวิทยา