โรคสมองเสื่อม ป้องกันได้นะ

adminothers

?? สมองเสื่อม..ป้องกันได้

“อัลไซเมอร์” โรคสมองเสื่อมที่พบบ่อยสุด !!

โรคสมองเสื่อมมีหลายภาวะ บางกรณีอาจเกิดจากเนื้องอกในสมอง การติดเชื้อในสมอง น้ำในสมองมากเกินไป ฯลฯ ทำให้หลอดเลือดตีบตัน 

ซึ่งโรคอัลไซเมอร์คือ  ภาวะสมองเสื่อมประเภทหนึ่งที่พบบ่อยสุด  โรคนี้เกิดจากความบกพร่องของสมรรถภาพสมอง  ทำให้ความสามารถทางการรับรู้และเข้าใจลดลง  เกิดความบกพร่องทางด้านความจำ  ภาษา  สมาธิ  การแก้ปัญหา  ดังนั้นภาวะสมองเสื่อมจึงควรได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ให้ชัดเจน เพื่อการดูแลรักษาที่ตรงสาเหตุ

อาการ ?

ความจำระยะสั้นไม่ดีมีภาวะซึมเศร้า อารมณ์แปรปรวน ฉุนเฉียว หงุดหงิด การใช้ภาษาบกพร่อง ปฏิบัติกิจวัตรประจำวันบกพร่อง เช่น การปรุงอาหาร  การจ่ายเงินซื้อของ  สับสนทิศทาง  เก็บของผิดที่ เป็นต้น

3 ปัจจัยเสี่ยง..เกิดโรคสมองเสื่อม ?

อายุ : ยิ่งแก่ ยิ่งเสี่ยง
โรค : เป็นโรคเบาหวาน เสี่ยงเพิ่ม 2 เท่า
ออกกำลังกาย : ไม่ออกกำลังกาย เพิ่มความเสี่ยง

4 พฤติกรรมสุขภาพ..ป้องกันโรคสมองเสื่อม ✋

?ออกกำลังกาย อย่างน้อย 3-5 วัน/สัปดาห์  ครั้งละ 30 นาทีิ  ลดความเสี่ยงการเกิดโรคได้ 36% โดยการ เดินเร็ว วิ่ง ปั่นจักรยาน กีฬาประเภทต่าง ๆ หรือเพิ่มการเคลื่อนไหวร่างกายระหว่างวัน

?อาหาร รับประทานอาหารในสัดส่วนที่เหมาะสม ข้าว 1 จาน : 1 ใน 4 = โปรตีน..เนื้อสัตว์ ไข่, ข้าว 1 จาน : 1 ใน 4 = คาร์โบไฮเดรต..ข้าว แป้ง, ข้าว 1 จาน : 2 ใน 4 = ผัก ผลไม้

?ไม่สูบบุหรี่

?ไม่ดื่มเหล้า

ข้อมูลจากงานวิจัย : การศึกษาอุบัติการณ์และปัจจัยที่สัมพันธ์กับโรคสมองเสื่อม  โรคไตวายเรื้อรัง  โรคเบาหวาน และโรคหัวใจและหลอดเลือดในประชากรไทย  โดยใช้ข้อมูลจากการตรวจสุขภาพประจำปี และเวชระเบียน , สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข