? แจ้งข่าว ? ประกันสังคม ออกมาตรการช่วยเหลือนายจ้าง ลูกจ้าง รับผลกระทบ COVID-19 ?

adminothers

? แจ้งข่าว
? ประกันสังคม ออกมาตรการช่วยเหลือนายจ้าง ลูกจ้าง รับผลกระทบ COVID-19 ?

คุณสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน ประธานคณะกรรมการประกันสังคม เผยว่า คณะกรรมการประกันสังคม มีมติเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน กรณีสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยปรับเพิ่มสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัยให้ขยายความคุ้มครองผู้ประกันตนจากภัยอันเกิดจากโรคที่แพร่หรือระบาดในมนุษย์ รวมทั้งภัยอื่น ๆ ไม่ว่าเกิดจากธรรมชาติ หรือมีผู้ทำให้เกิดขึ้น  โดยมาตรการดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป 

COVID-19 ระบาดงานการไม่ได้ทำ ได้รับความช่วยเหลืออย่างไรบ้าง

ผู้ประกันตนที่ไม่ได้ทำงาน หรือนายจ้างไม่ให้ทำงาน :
ประกันสังคมจะจ่ายกรณีว่างงาน อัตราร้อยละ 50 เป็นระยะเวลาไม่เกิน 180 วันกรณีหน่วยงานภาครัฐ มีคำสั่งให้หยุดกิจการชั่วคราว 
ประกันสังคมจะจ่ายกรณีว่างงาน ร้อยละ 50 เป็นระยะเวลาไม่เกิน 60 วัน ลดอัตราเงินสมทบนายจ้างและผู้ประกันตน เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 : เป็นอัตราร้อยละ 4 เป็นระยะเวลา 6 เดือน ขยายกำหนดเวลาการนำส่งเงินสมทบของนายจ้างและผู้ประกันตน มาตรา 33, 39 สำหรับงวดค่าจ้างเดือนมีนาคมเมษายน และพฤษภาคม 2563 ออกไปอีก 3 เดือน  แบ่งเป็นงวดตามนี้

– งวดค่าจ้างเดือนมีนาคม 2563 ให้นำส่งเงินภายใน 15 กรกฎาคม 2563 

– งวดค่าจ้างเดือนเมษายน 2563 ให้นำส่งเงินภายใน 15 สิงหาคม 2563 

– งวดค่าจ้างเดือนพฤษภาคม 2563 ให้นำส่งเงินภายใน 15 กันยายน 2563 

ในกรณีว่างงานเพราะลาออก / เลิกจ้าง ชดเชยให้อย่างไร

คณะกรรมการมีมติเห็นชอบให้จ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานเพิ่มขึ้นแก่ผู้ประกันตน ที่ว่างงานจากกรณีลาออก ร้อยละ 45 เป็นระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน และจ่ายให้แก่ผู้ประกันตนที่ว่างงาน จากกรณีเลิกจ้าง ร้อยละ 70 เป็นระยะเวลาไม่เกิน 200 วัน 

แล้วถ้าผู้ประกันตนติด  COVID-19 จะช่วยอย่างไร

การรักษาพยาบาล คณะกรรมการฯ มีมติให้ดูแลรักษาผู้ประกันตน ที่ป่วยจากไวรัสโควิด-19 ให้ดีที่สุดตามมาตรฐานการรักษาพยาบาลที่กำหนด

อย่างไรก็ตามมาตรการนี้ให้ใช้บังคับเป็นระยะเวลา 2 ปี หลังจากนี้คณะกรรมการฯ จะพิจารณาวิเคราะห์และมีมติพิจารณาอีกครั้ง ทั้งนี้จะเร่งรัดให้มีผลบังคับโดยเร็วที่สุด

ขอบคุณข้อมูลจาก ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน