♥️ ไม่โกรธฝึกได้ ♥️anti Angry People ♥️

adminothers

♥️ ไม่โกรธฝึกได้ ♥️anti Angry People ♥️

? 1. รู้จักโทษของความโกรธ
ไม่โกรธทำให้เป็นสุขมากขึ้น

? 2. มีปัญญา
ไม่เอาตนเป็นที่ตั้ง ใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์

? 3. เลี่ยงการกระทำ + คำพูดที่เป็นเหตุ ให้ผู้อื่นไม่พอใจ

? 4. มีสติ
ตั้งใจไว้เสมอว่าจะพยายามไม่โกรธ

? 5. ปล่อยวาง
เมื่อเกิดความขุ่นเคืองใจจะสละออกทันที

? 6. ใจเย็น ๆ
ให้อภัย และมีไมตรีจิตกับเพื่อนร่วมโลกทุกคน

Original by “well-wisher”