♥️ ไม่โกรธฝึกได้ ♥️anti Angry People ♥️

adminothers

♥️ ไม่โกรธฝึกได้ ♥️anti Angry People ♥️

😊 1. รู้จักโทษของความโกรธ
ไม่โกรธทำให้เป็นสุขมากขึ้น

😇 2. มีปัญญา
ไม่เอาตนเป็นที่ตั้ง ใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์

🤫 3. เลี่ยงการกระทำ + คำพูดที่เป็นเหตุ ให้ผู้อื่นไม่พอใจ

😀 4. มีสติ
ตั้งใจไว้เสมอว่าจะพยายามไม่โกรธ

🤪 5. ปล่อยวาง
เมื่อเกิดความขุ่นเคืองใจจะสละออกทันที

😌 6. ใจเย็น ๆ
ให้อภัย และมีไมตรีจิตกับเพื่อนร่วมโลกทุกคน

Original by “well-wisher”