?บ้านสวนคืนสู่สามัญ (ตอนที่ 1)?

adminothers

?บ้านสวนคืนสู่สามัญ (ตอนที่ 1)?

“well-wisher” เชื่อว่าเพื่อน ๆ หลายคนมีภูมิลำเนาอยู่ต่างจังหวัด และเมื่อเข้าสู่วัยรุ่นก็อยากย้ายมาหาประสบการณ์ทำงานในกรุงเทพฯ ..เมืองหลวง เมืองแห่งความเจริญ ที่มีแสงสี ผู้คนแออัดและการจราจรคับคั่ง ..แต่เมื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์จนถึงจุดนึงในชีวิตแล้วก็คงเหนื่อยกับการแก่งแย่งชิงดีในเมืองใหญ่นี้ จนอยากกลับไปพักผ่อนสูดโอโซนดี ๆ ที่บ้านนอกพักผ่อนสบาย ๆ

อย่าว่าแต่เพื่อน ๆ ต่างจังหวัดเลยค่ะ ขนาดคนกรุงแท้ ๆ ยังชอบหนีไปสูดอากาศบริสุทธิ์ที่ต่างจังหวัดเลย.. ไปนอนกินลม ชมวิว นับดาว อยู่ตามท้องนาป่าเขา ชิวริมน้ำกันเลยจริงไหมคะ

บทความนี้จึงเขียนเป็นไกด์ไลน์ในการเก็บหอมรอมริบเพื่อการเก็บเงินปลูกบ้านเล็ก ๆ ในเนื้อที่ ประมาณ 1 ไร่ และประกอบอาชีพเกษตรกรตามพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่ 9 ของเรา ทรงมีพระราชดำริเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงนี้มาตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2517 ?️

ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง จึงประกอบด้วยคุณสมบัติ ดังนี้

1. ความพอประมาณ ?️ หมายถึง ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไป โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น เช่น การผลิตและการบริโภคที่อยู่ในระดับพอประมาณ

2. ความมีเหตุผล ? หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความพอเพียงนั้น จะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนคำนึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทำนั้น ๆ อย่างรอบคอบ

3. การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ?️ หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น โดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต

โดยมี เงื่อนไข ของการตัดสินใจและดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียง ๒ ประการ  ดังนี้

1. เงื่อนไขความรู้ ?‍? ประกอบด้วย ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องรอบด้าน ความรอบคอบที่จะนำความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผนและความระมัดระวังในการปฏิบัติ

2. เงื่อนไขคุณธรรม ⚖️ ที่จะต้องเสริมสร้าง ประกอบด้วย มีความตระหนักใน คุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิต

(ที่มา : ข้อมูลเผยแพร่จากมูลนิธิชัยพัฒนา )