? ทำงานดี..อยู่ที่อารมณ์ ?

adminothers

? ทำงานดี..อยู่ที่อารมณ์ ?

ผู้นำที่มีความโดดเด่นมากกว่าผู้นำทั่ว ๆ ไป ไม่ได้มีสติปัญญาหรือไอคิวที่มากกว่า แต่พวกเขา มีความฉลาดทางอารมณ์ (emotional intelligent)

ซึ่งโชคดีว่าความฉลาดทางอารมณ์นั้นคนเราสามารถฝึกฝนเรียนรู้เพื่อให้ทักษะเหล่านี้นั้นพัฒนาขึ้นได้

ทักษะที่ใช้ความฉลาดทางอารมณ์ได้แก่

? 1. การรู้จักตนเอง self awareness
การรู้ถึงจุดแข็งจุดอ่อนค่านิยมในตัวเอง
เช่น คนที่รู้จักประเมินตัวเอง คนที่ถ่อมตัวอย่างมีอารมณ์ขัน

คนที่รู้จักตนเองนั้น มีความมั่นใจในตัวเองและก็กล้าที่จะรับคำวิจารณ์ในเชิงสร้างสรรค์ เป็นคนที่จะเลือกใช้จุดแข็งของตัวเองในการทำงานและเมื่อรู้ว่างานไหนมีความยากเกินกว่าที่ตัวเองจะทำได้ก็กล้าที่จะขอความช่วยเหลือจากคนอื่น

? 2.การควบคุมตนเอง self regulation
การควบคุมแรงกระตุ้นและอารมณ์และการแสดงออกในทางที่เหมาะสม
เช่น การพร้อมรับความเปลี่ยนแปลง การเตรียมพร้อมต่อความไม่ชัดเจน

คนที่ไม่ระเบิดความโกรธหรือความไม่พอใจในทันที แต่เลือกที่จะใช้การคิดโดยละเอียด บางครั้งคนอาจจะมองว่าพวกนี้เป็นคนที่เย็นชา แต่การไม่ทำตามแรงกระตุ้นหรือสิ่งเร้า ย่อมส่งผลดีในระยะยาวมากกว่า

? 3.การมีแรงจูงใจ motivation
การมีความปรารถนามุ่งสู่ความสำเร็จ
เช่น มองโลกในแง่ดีแม้จะทำงานล้มเหลว เป็นคนที่คอยตั้งคำถามว่าทำไมไม่ลองทำสิ่งใหม่ ๆ และมักจะมองหาวิธีใหม่ ๆ ในการแก้ไขปัญหาให้ดีขึ้น

? 4.การใส่ใจผู้อื่น empathy
การเข้าใจอารมณ์พื้นฐานความรู้สึกของผู้อื่น เช่น การฟัง ใส่ใจอารมณ์ความรู้สึก หรือความแตกต่างทางวัฒนธรรม

? 5. การมีทักษะทางสังคม Social Skill
การผูกมิตรกับผู้อื่นเพื่อให้เดินไปในทิศทางที่เราต้องการ เช่น ศิลปะในการพูดจาโน้มน้าวใจ การสร้างความเป็นทีม

การมีทักษะทางสังคมนั้นจะต้องมีทักษะความฉลาดทางอารมณ์ด้านอื่นเป็นพื้นฐาน

ทักษะด้านนี้ไม่ใช่การผูกมิตรเพื่อสนุกสนาน แต่เป็นการสร้างมิตรโดยมีเป้าหมาย พวกเขาจะมีคนรู้จักที่พร้อมจะช่วยเหลือและให้ความสนับสนุนเมื่อมีปัญหาเสมอ

เครดิต : แรงบันดาลใจจากหนังสือ 10 สุดยอดหลักผู้บริหาร