?️เซ็นสำเนาบัตรประชาชนยังไงให้ปลอดภัย?️

adminothers

?️วิธีเซ็นสำเนาบัตรประชาชนให้ปลอดภัย?️

เมื่อเพื่อน ๆ ต้องใช้เอกสารสำเนาบัตรประชาชนในการทำธุกรรมใด ๆ ก็ตามขอให้เพื่อน ๆ ระวังมิจฉาชีพนำไปใช้แอบอ้างทำเรื่องผิดกฎหมาย วันนี้ “well-wisher” ได้นำวิธีเซ็นสำเนาบัตรประชาชนให้ปลอดภัยมาย้ำเตือนให้ค่ะ

✏️1.เขียนรายละเอียดกำกับไว้เสมอ
เช่น เพื่อเปิดบัญชีเท่านั้น

?️2.ควรระบุ วัน/เดือน/ปี ที่ใช้เอกสาร

✒️3.ขีดเส้นคู่ขนานคร่อมบนตัวสำเนา
เป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยป้องกันมิให้มิจฉาชีพนำไปใช้
ประโยชน์ได้

?4.ต้องเขียนข้อความทั้งหมดทับลงบนสำเนา

?️5.ใช้ปากกาดำเขียนข้อความ
มิจฉาชีพจะนำไปแอบอ้างยากกว่า

#สำเนาเอกสารอื่นก็เช่นกัน #ทำเถอะ?

ขอบคุณข้อมูลบางส่วนจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)
www.1213.or.th
hotline 1213
(ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินธนาคารแห่งประเทศไทย)