🖌️เซ็นสำเนาบัตรประชาชนยังไงให้ปลอดภัย🖍️

adminothers

🖌️วิธีเซ็นสำเนาบัตรประชาชนให้ปลอดภัย🖍️

เมื่อเพื่อน ๆ ต้องใช้เอกสารสำเนาบัตรประชาชนในการทำธุกรรมใด ๆ ก็ตามขอให้เพื่อน ๆ ระวังมิจฉาชีพนำไปใช้แอบอ้างทำเรื่องผิดกฎหมาย วันนี้ “well-wisher” ได้นำวิธีเซ็นสำเนาบัตรประชาชนให้ปลอดภัยมาย้ำเตือนให้ค่ะ

✏️1.เขียนรายละเอียดกำกับไว้เสมอ
เช่น เพื่อเปิดบัญชีเท่านั้น

🗓️2.ควรระบุ วัน/เดือน/ปี ที่ใช้เอกสาร

✒️3.ขีดเส้นคู่ขนานคร่อมบนตัวสำเนา
เป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยป้องกันมิให้มิจฉาชีพนำไปใช้
ประโยชน์ได้

📝4.ต้องเขียนข้อความทั้งหมดทับลงบนสำเนา

🖋️5.ใช้ปากกาดำเขียนข้อความ
มิจฉาชีพจะนำไปแอบอ้างยากกว่า

#สำเนาเอกสารอื่นก็เช่นกัน #ทำเถอะ😄

ขอบคุณข้อมูลบางส่วนจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)
www.1213.or.th
hotline 1213
(ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินธนาคารแห่งประเทศไทย)