? “EQ นั้นสำคัญไฉน?” ?

adminothers

? “EQ นั้นสำคัญไฉน?” ?
 
จากงานวิจัยในหลายทศวรรษที่ผ่านมา ชี้ให้เห็นว่าความฉลาดทางอารมณ์ หรือ “emotional intelligence” เป็นปัจจัยที่สำคัญในการกำหนดว่าใครคือบุคลากรดาวเด่นขององค์กร ?

ความฉลาดทางอารมณ์ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม การเข้าสังคม และการตัดสินใจของแต่ละบุคคลเพื่อให้บรรลุผลลัพธ์ด้านบวก ซึ่งจะมีผลอย่างมากในการทำงานให้ประสบความสำเร็จอย่างมืออาชีพ TalentSmart ? ได้ทำการทดสอบความฉลาดทางอารมณ์และทักษะด้านอื่น ๆ ที่มีความสำคัญต่อการทำงานอีก 33 ทักษะ พบว่า ความฉลาดทางอารมณ์นั้นสามารถทำนายผลการปฏิบัติงานของบุคคลได้ถึง 58% ซึ่งความฉลาดทางอารมณ์นั้นเป็นพื้นฐานของทักษะที่จำเป็นอื่น ๆ รวมถึงพฤติกรรมที่บุคคลกระทำและพูดในแต่ละวันด้วย นอกจากนี้ยังมีการศึกษาที่พบว่า 90% ของผู้ที่มีศักยภาพสูงนั้นมีความฉลาดทางอารมณ์สูงด้วยเช่นกัน และในกลุ่มผู้ที่มีศักยภาพในการทำงานน้อยมีเพียง 20% เท่านั้นที่มีความฉลาดทางอารมณ์ ?
 
ดังนั้น การที่จะพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพนั้น การมุ่งเน้นเพียงทักษะ หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านคงไม่เพียงพอ ยังคงจะต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาให้บุคลากรมีความฉลาดทางอารมณ์ หรือมีความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่นในสังคมการทำงานได้ ตลอดจนการนำความฉลาดทางอารมณ์เข้ามาเป็นส่วนสำคัญในการพิจารณาคัดเลือกผู้ที่จะก้าวเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นอีกด้วย  ?

ที่มา : สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย