ไม่สบายก็อุ่นใจได้ ถ้ามีประกันสังคม

adminothers

ประกันสังคม : ตอน ลูกจ้างอุ่นใจ..เมื่อประสบเหตุฯ เจ็บป่วยจากการทำงาน ? และต้องรับการรักษาทันที ?

ลูกจ้างต้องได้รับการรักษาทันที ในสถานพยาบาลใดก็ได้ ทั้งรัฐและเอกชน แบ่งเป็น 2 กรณี

1. กรณีส่งลูกจ้างเข้ารักษา ณ สถานพยาบาลที่ทำความตกลงกับกองทุนเงินทดแทน ให้นายจ้างนำแบบส่งตัว กท.44 ไปแสดงต่อสถานพยาบาลที่เข้ารับการรักษา นายจ้าง ไม่ต้องสำรองจ่ายเพราะสถานพยาบาลจะเรียกเก็บจากกองทุนเงินทดแทนโดยตรง

– ตรวจสอบสถานพยาบาลที่ทำความตกลงกับกองทุนเงินทดแทน ได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th

2. กรณีเข้ารักษา ณ สถานพยาบาลที่มีแพทย์แผนปัจจุบัน แต่ไม่ได้ทำความตกลงกับกองทุนเงินทดแทน สามารถเข้าได้ทุกแห่ง แต่นายจ้างต้องสำรองจ่ายไปก่อน *ทั้งนี้อัตราค่ารักษาพยาบาลต้องเป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

– การเบิกเงินคืน ให้นำใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแพทย์ มาเบิกเงินคืนจากกองทุนเงินทดแทนได้ ภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่จ่าย

***อย่าลืม! ทุกกรณี นายจ้างหรือผู้รับมอบอำนาจ ต้องแจ้งการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย โดยส่ง แบบ กท.16 และใบรับรองแพทย์ ให้สำนักงานประกันสังคม ภายใน 15 วัน นับแต่วันทราบเหตุ

ที่มา : เว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th