☕️ อยากมีร้านกาแฟ ต้องเริ่มยังไงนะ ? ☕️

adminothers

☕️ อยากมีร้านกาแฟ ต้องเริ่มยังไงนะ ? ☕️

ช่วงนี้เพื่อน ๆ หลายคนอาจว่างงาน และยังพอมีเงินเก็บเหลืออยู่บ้าง… และคิดจะหากิจการเล็ก ๆ ทำ วันนี้ “well-wisher” จะมาแนะนำขั้นตอนเริ่มต้นสำหรับกิจการเจ้าของร้านกาแฟที่ควรรู้

☕️ร้านกาแฟไม่ได้มีต้นทุนแค่เมล็ดกาแฟกับน้ำแข็ง แต่ยังมีค่าเช่าร้าน เงินเดือนเจ้าของร้าน วัสดุอุปกรณ์และอื่น ๆ ​ ต้องขายกาแฟกี่แก้วถึงจะได้กำไร คำนวณได้ง่าย ๆ จาก​

✅ ”สมการจุดคุ้มทุน (Break even point)” ดังนี้​

✅จุดคุ้มทุน = ต้นทุนคงที่ต่อเดือน ÷ (ราคาขายต่อแก้ว – ต้นทุนผันแปรต่อแก้ว)​

✅ ร้านกาแฟขนาดเล็ก มีต้นทุนคงที่ คือ ค่าเช่าร้าน เงินเดือนพนักงาน ค่าเสื่อมราคา 30,000 บาทต่อเดือน ขายกาแฟแก้วละ 30 บาท โดยมีต้นทุนผันแปร เช่น ค่าวัตถุดิบและอุปกรณ์ 10 บาทต่อแก้ว จะได้ว่า จุดคุ้มทุน = 30,000 / (30-10) = 1,500 แก้วต่อเดือน หรือเฉลี่ยแล้วต้องขายกาแฟให้มากกว่า 50 แก้วต่อวัน จึงจะได้กำไร​

หากต้องการเพิ่มกำไรให้มากขึ้น นอกจากลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น หรือปรับราคาขายให้เหมาะสมแล้ว ทางร้านควรเก็บข้อมูลต่าง ๆ เช่น พฤติกรรมของผู้บริโภค ทำเลของร้าน ช่วงเวลาที่ขายดี มาวางแผนการตลาด เพิ่มยอดขายและต่อยอดธุรกิจต่อไป​

Credit : Sme Kbank