⚒️ มือถือที่มี Mobile Banking หาย..ทำยังไงดี 🛠️

adminothers

⚒️ มือถือที่มี Mobile Banking หาย..ทำยังไงดี 🛠️

🔴 1. แจ้งธนาคารทุกแห่งที่เรามี Mobile Banking ให้ยกเลิกและระงับบริการออนไลน์ต่าง ๆ

🔴 2. แจ้งผู้ให้บริการโทรศัพท์เพื่อขอออกซิมใหม่

🔴 3. การเปิดใช้งาน Mobile Banking ของธนาคาร แต่ละแห่งอาจแตกต่างกัน เช่น
ㆍ เปิดใช้งานได้ด้วยตนเอง
ㆍ นำซิมและมือถือใหม่ไปเปิดใช้ที่สาขาธนาคาร

หมายเหตุ: ธนาคารแต่ละแห่งอาจให้บริการแตกต่างกัน โปรดสอบถามผู้ให้บริการเพิ่มเติม

เครดิต : ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย